Pick month:        
Hits
Visitor Source
      January      
  สังกัดภาครัฐ
  สังกัดภาคเอกชน
  นักเรียนนักศึกษา (นร./นศ.)
  ผู้ใช้ทั่วไป

Monthly ประเภทผู้เข้าใช้ฐานข้อมูล
  ภาครัฐ   ภาคเอกชน   นร./นศ.   ผู้ใช้ทั่วไป    Total 
January 0 0 0 0 0
Accumulate hits
(since 16 January, 09)
1592 286 963 1149 3990
สถิติจำนวนผู้เข้าใช้ฐานข้อมูลกรมปศุสัตว์
Copyright © 2009 Book Promotion & Service Co., Ltd. : Home